پیکسل یا وصله یا بج وسلیه ای است دایره ای شکل و کوچک با سوزنی سنجاق مانند در قسمت پشتی آن و دایره ای چاپی بر روی آن که می توانید آن را به هر جایی که حس خوبی به شما می دهد مانند کوله، لباس، کفش یا هر جا که قابلیت اتصال با سوزن را دارد متصل نمایید